Σχετικά

Μάθετε περισσότερα για εμάς

Το προγραμμα “PI-VET: Powering the Innovation of VET” διαρκεί από τον Γενναρη του 2022 μεχρι τον Ιούλιο του 2024.

Οι νέες τεχνολογίες, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, οι δημογραφικές και κλιματικές αλλαγές και η οικονομική κρίση που προκλήθηκε από την COVID-19 απαιτούν ευέλικτες απαντήσεις από τα συστήματα ΕΕΚ, με κατάλληλες μεθοδολογίες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταπόκρισης στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Οι πάροχοι ΕΕΚ διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο σε αυτό το σενάριο. Τα υψηλής ποιότητας και καινοτόμα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης παρέχουν στους ανθρώπους δεξιότητες για την εργασία και την προσωπική τους ανάπτυξη, οι οποίες τους βοηθούν να προσαρμοστούν και να ανταποκριθούν τοσο στα ψυφιακά οσο και στα περιβαλοντικά δεδομένα, να αντιμετωπίσουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και οικονομικές κρίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, το PI-VET σκοπεύει να παρέχει στους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές ΕΕΚ μια καινοτόμο μεθοδολογία και εργαλεία, για να συνδημιουργήσουν με τους εκπαιδευόμενους και τους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς τους, προγράμματα μάθησης που είναι χωρίς αποκλεισμούς, ψηφιακά, πράσινα και ανταποκρίνονται περισσοτερο στις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας.

Στόχοι

Κύριοι στόχοι του έργου:

IO1

Σχεδιασμός μιας καινοτόμου μεθοδολογίας και εργαλείων που θα επιτρέπουν στους παρόχους ΕΕΚ να συνδημιουργούν με τους εκπαιδευόμενους και τους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς προγράμματα μάθησης που ενσωματώνουν πρακτικές χωρίς αποκλεισμούς, ψηφιακές και πράσινες πρακτικές και που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Οι δραστηριότητες των 7 πακέτων εργασίας (ΠΕ) εχουν ως στόχο την επίτευξη ενός μοναδικού μοντέλου συν-δημιουργίας για την ΕΕΚ.

IO2

Ψηφιοποίηση της κατάρτισης των εκπαιδευτών στην ΕΕΚ, παρέχοντάς τους όχι μόνο εργαλεία, αλλά και μεθοδολογίες, κατευθυντήριες γραμμές και πλατφόρμες που θα μπορούν να χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους εργασία με συνεργατικό τρόπο.

IO3

Να προωθήσει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών που ενδιαφέρονται για την καινοτομία και την ποιότητα στην ΕΕΚ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (π.χ. επιχειρήσεις, ιδρύματα και φορείς χάραξης πολιτικής, οργανώσεις που εκπροσωπούν τον επιχειρηματικό κόσμο, κέντρα ΕΕΚ, μαθητές,οικογένειες, ΜΚΟ, εκπαιδευτές, επιχειρήσεις κ.λπ.) για τη διαμόρφωση της παροχής ΕΕΚ μέσω μιας εικονικής πλατφόρμας συνεργασίας και ενός εργαλείου δημόσιας κατάταξης.

Αποτελέσματα του έργου

Αποτελέσματα Έργου

PR1

Μεθοδολογία για προγράμματα βιώσιμης μάθησης

PR2

Καμβάδες βιώσιμης μάθησης

PR3

Πλατφόρμα PI-VET

PR4

Εργαλείο δημόσιας κατάταξης

Eνδιαφερόμενο Κοινό

Εκπαιδευτές ΕΕΚ

(καθηγητές, Εκπαιδευτές, φροντιστές, μέντορες, προπονητές)